Joe Bittersmann

Změnit fotku v záhlaví
Změnit fotku v záhlaví
Rebel teacher of English (native speaker from California)
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

Vášnivý lektor angličtiny (rodilý mluvčí z Kalifornie, výborně take mluví český)

Jsem rodný Kaliforňan, který vyučoval angličtinu v České republice po dobu sedmi let. Vyučoval jsem pro několik velkých společností v České republice, jako jsou R.W.E, CEZ a O2, jen abych několik jmenoval. Kromě toho připravuji mladé lidi na závěrečné zkoušky z anglického jazyka a také pomáhám studentům obchodních univerzit. Mám znalost českého jazyka a všichni moji studenti mají prospěch z mých vyučovacích schopností. Výuka v České republice byla nejen velkou radostí, ale i obohacující zkušeností. Tak doufám, že v blízké budoucnosti vám také budu schopen pomoci zdokonalit vaše jazykové schopnosti. A závěrem prosím nezapomeňte, že jazyky jsou jasným faktorem při zajišťování prosperující budoucnosti. Moje interaktivní výuka v reálném životě vám nejen dodává nezbytnou slovní zásobu, kterou potřebujete, ale také vytváří reálné životní situace, kdy ji skutečně používáte. Konverzace je klíčem k zapamatování a využívání vaší nové slovní zásoby a frází. Prosím nezapomínejte, že v USA mluvíme spoustou frázových sloves a přirozených výrazů, což činí komunikaci trochu obtížnější a navíc prosím nezapomeňte, že existují dvě formy angličtiny, mluvené a psané. Naučím vás, abyste spojili umění používat frázová slovesa a přirozené výrazy. Poslyšte, jsem tady pro vás. Ať už jsou vaše potřeby jakékoliv. Jsem si jistý, že mé zkušenosti z Kalifornie vám budou opravdu prospěšné.

Vzdělání: Technický institut ve Wyomingu, Monterey Peninsula College v Kalifornii

I'm a native Californian who has been teaching English in the Czech Republic for the last 7 years. The main focus of my lessons has been directed in the business and technical fields of the English language. I have taught for several large companies in the Czech republic such as R.W.E , CEZ, and O2 just to name a few. In addition, preparing young people for their final English exams and also aiding students business universities. As a graduate from Wyoming Technical Institute and a graduate of the Monterey Peninsula College in California and my employment at several large automotive companies such as G.M, Nissan and Toyota as both a Technical service advisor and service manager has benefited me greatly in my ability to teach in the technical and business areas. I have a knowledge of the Czech language and all my students have benefited from my teaching abilities.Teaching in the Czech republic has been not only a great joy but, a rewarding experience. So, hopefully, in the near future, I will be able to help you advance your language skills also.And, in closing Don't forget that languages are a clear factor in securing a prosperous future. My real life interactive lessons not only supply you with the necessary vocabulary you need but, they also create real life situations where you actually apply it. Conversation is the key to remembering and utilizing your new vocabulary and phrases.Remember in the U.S we speak in a lot of phrasal verbs and native expressions and this makes communication a little bit more difficult and in addition, please do not forget there are two forms of English, spoken and written. I will teach you collocating, the art of using phrase verbs and native expressions.Listen, guys, I'm here for you.Whatever, your needs may be. I'm sure my California experience will truly benefit you. 

Angličtina
Angličtina, Čeština